رویداد ملی سلامت، محیط زیست و پایداری در راستای جهانی سازی فعالیت های سازنده ایران در زمینه محیط زیست با کرسی جهانی سلامت و آموزش یونسکو همکاری می نماید.

رویداد سمپ همواره در تلاش است تا با گسترش همکاری های بین المللی، دستاوردهای شایان توجه صنایع ایرانی در زمینه حفاظت از محیط زیست و ارتقای سلامت را در ابعاد بین المللی نمایش داده و برند محیط زیستی ایران را ارتقا ببخشد.

در همین راستا کرسی جهانی سلامت و آموزش یونسکو از حامیان بین المللی این رویداد بوده و اطلاع رسانی رویداد سمپ بر روی وب سایت این کرسی نیز قرار گرفته است.

مشاهده اطلاع رسانی